Manifest de les Marxes per la Dignitat

La AA.VV. de Natzaret participará de les Marxes per la Dignitat:


MANIFEST

MARXES DE LA DIGNITAT 22-M – País Valencià


Contra l’atur, la precarietat, les retallades i la repressió.
No al pagament del deute. Prou de retallades. No a la Troika.


DIMISSIÓ DELS GOVERNS AL SERVEi DELS MERCATS, I NO DE LES PERSONES!


Comencem el 2014 sense cap millora pel conjunt dels treballadors, immerses en una crisi capitalista sense precedents i sense messures per part d'aquest govern il.legítim que no siguen més misèria, precarietat i repressió, uns governants que es mostren com reals representants de la banca, la patronal i el gran capital sota les ordres de la Troika (Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional).


Vivim una situació que cada minut ens porta cada vegada més al límit, per situació contra la qual, totes i tots hem de començar a donar una autèntica resposta col·lectiva i massiva, lluitant des de la base, des del nostre territori i a l'uníson. Perque cada dia que passa es fa més agònic i difícil.
Al País Valencià, ja som desenes de milers les famílies que hem perdut les nostres cases, o que no rebem les ajudes a la dependència. Som més de 800.000 les que no tenim feina remunerada i ens trobem aturades. Al País Valencià, ja som desenes de milers les persones treballadores sense prestacions, ni subsidis. O I som més d’un milió les persones que vivim per sota del llindar de la pobresa... i tot això mentre el PP “valencià” continua retallant,desfent i robant la sanitat, l'educació, la cultura, les jubilacions, RTVV i altres serveis públics. Continuen privatitzant tot allò rendible i desgraven impostos als que més tenen (banquers, patronal, església, etc.)
Al País Valencià, som desenes de milers els i les joves, i no tan joves, que hem d’emigrar, per mirar de guanyar-nos la vida d’alguna forma. Això mentre continuen tancant empreses impunement... destruint la majoria del teixit productiu real (industrial i agrari), que podria donar feina a la majoria de la població.


En aquest context les dones ja fa temps que tenen menys drets, a viure sense violències o a decidir sobre el seu propi cos i sobre la seua planificació familiar.


Al País Valencià, per haver nascut en algun altre racó del món, per tenir un altre color de pell, o una altra religió... i ser pobre, et lleven els drets fonamentals (sanitat, educació, etc.), fins al punt de poder-te empresonar al CIE, sense haver comés cap delicte.


Per parlar la nostra llengua al País Valencià, o simplement per voler viure amb normalitat en la nostra terra, poden arribar a multar-te, o fins i tot, condemnar-te a presó... com durant el franquisme, però ara ho anomenen democràcia.

Les sancions per exergir la llibertat d'expressió o el dret a desobeir lleis injustes són molt greus però els corruptes no van mai a pressó ni paguen el mal fet.
Mentre el govern continua regalant diners als grans constructors, energètiques, banquers, empresaris, etc., ens deixen sense treball, sense casa, sense sanitat, sense pensions, sense beques, sense escoles i sense estudis, sense futur, sense vida!
Ens augmenten els impostos, els preus de l’energia i dels productes bàsics, etc., als i les que a qui menys tenim, mentre minimitzen les cotitzacions de la patronal a la Seguretat Social, per “crear ocupació” i tanquen els ulls davant el frau massiu i l'evasió de capitals. I sense diners, ja no tenim ni treball, ni casa, ni com sobreviure.


Tant el PP, com el PSOE, en són responsables. Per això feren la Reforma Constitucional de 2011, un Tractat de la Unió Europea i una Llei Orgànica de 2012, per garantir el pagament del deute i carregar-se qualsevol institució pública (com l’estatut d’autonomia del País Valencià), si no es redueix el deute (és a dir, els serveis públics), quan i com ho demanen.


Els drets socials es van conquerir després de molts sacrificis i no estem disposats a perdre'ls. Des de la política exigim la transformació de l'economia al servei de la humanitat per garantir el compliment d'aquests drets de manera universal.


És per això que exigim:
· Tombar totes les contrareformes que se’ns han imposat (laborals, de les pensions, educatives, de l’avortament, 15/97, de repressió ciutadana, etc.)
· Un pla real contra l’atur i una renda bàsica.
· La paralització de tots els desnonaments, garantint el dret fonamental a l’habitatge i els serveis bàsics d’aigua i energia.
· Uns serveis públics de qualitat, universals i gratuïts.
· Unes polítiques efectives i reals d’igualtat d’oportunitats, independentment de l’origen, el sexe orientació sexual, identitat de gènere, diversitats o l’edat de les persones.
· Garantir la devolució dels préstecs a la banca i la seua nacionalització, juntament amb totes les empreses i sectors estratègics.
· Una política fiscal en la que realment paguen més els que més tenen, que garantisca la despesa social pública, per damunt de qualsevol altra cosa.
· Garantir la defensa del nostre dret a decidir, en tots els àmbits, com a persones, com a treballadores i com a poble. Perquè exigim una democràcia de veres.
Per avançar en la construcció de la unitat i del poder popular... avancem amb les Marxes de la Dignitat per arribar a Madrid el 22 de març de 2014!

Volem viure i treballar, amb dignitat, a la nostra terra, amb la nostra gent !


Per defensar tot allò que és, i ha de ser, nostre, la lluita és l’únic camí!


Pa, treball, sostre, drets i dignitat per a totes les persones treballadores!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CAST ////////////////////////////////////////////
MANIFIESTO

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22- M - Valencia

Contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión .
No al pago de la deuda . Basta de recortes. No a la Troika .

¡ DIMISIÓN DE LOS GOBIERNOS AL SERVICIO DE LOS MERCADOS Y NO DE LAS PERSONAS !
Empezamos eL 2014 sin ninguna mejora para el conjunto de los trabajadores, inmersas en una crisis capitalista sin precedentes y sin medidas por parte de este gobierno ilegítimo que no sean más miseria , precariedad y represión , unos gobernantes que se muestran como reales representantes de la banca , la patronal y el gran capital bajo las órdenes de la Troika ( Comisión Europea , Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) .
Vivimos una situación en la que cada minuto nos lleva cada vez más al límite, situación contra la cual , todas y todos tenemos que empezar a dar una auténtica respuesta colectiva y masiva, luchando desde la base, desde nuestro territorio y al unísono . Porque cada día que pasa se hace más agónico y difícil .
En el País Valenciano, ya somos decenas de miles las familias que hemos perdido nuestras casas, o que no recibimos las ayudas a la dependencia. Somos más de 800.000 las que no tenemos trabajo remunerado y nos encontramos paradas. En el País Valenciano, ya somos decenas de miles las personas trabajadoras sin prestaciones, ni subsidios . Somos más de un millón las personas que vivimos por debajo del umbral de la pobreza ... y todo ello mientras el PP " valenciano" sigue recortando, destruyendo y robando la sanidad, la educación, la cultura, las jubilaciones, RTVV y otros servicios públicos . Continúan privatizando todo lo rentable y desgravan impuestos a los que más tienen ( banqueros , patronal , iglesia , etc . )
En el País Valenciano , somos decenas de miles los y las jóvenes, y no tan jóvenes , que hemos de emigrar, para tratar de ganarnos la vida de alguna manera . Todo ello mientras continúan cerrando empresas impunemente ... destruyendo la mayoría del tejido productivo real (industrial y agrario ), que podría dar trabajo a la mayoría de la población.
En este contexto las mujeres ya hace tiempo que tienen menos derechos, a vivir sin violencia o decidir sobre su propio cuerpo y sobre su planificación familiar .
En el País Valenciano, por haber nacido en algún otro rincón del mundo, por tener otro color de piel, u otra religión ... y ser pobre, te quitan los derechos fundamentales ( sanidad, educación, etc ), hasta el punto de poder hacerte encarcelar al CIE, sin haber cometido delito alguno.
Por hablar nuestra lengua en el País Valenciano, o simplemente por querer vivir con normalidad en nuestra tierra, pueden llegar a multarte, o incluso, condenarte a prisión ... como durante el franquismo, pero ahora lo llaman democracia .
Las sanciones por ejercer la libertad de expresión o el derecho a desobedecer leyes injustas son muy graves pero los corruptos no van nunca a prisión ni pagan el daño producido.
Mientras el gobierno sigue regalando dinero a los grandes constructores, a las energéticas, a los banqueros, a empresarios corruptos, etc. ¡ Nos dejan sin trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin becas, sin escuelas y sin estudios, sin futuro, en definitiva, sin vida !
Nos aumentan los impuestos, el precio de la energía y los productos básicos, etc, los y las que menos tenemos, mientras minimizan las cotizaciones de la patronal a la Seguridad Social, para "crear empleo" y cierran los ojos ante el fraude masivo y la evasión de capitales. Y sin dinero, ya no tenemos ni trabajo ni casa, ni cómo sobrevivir.
Tanto el PP como el PSOE, son responsables. Para ello hicieron la Reforma Constitucional de 2011, un Tratado de la Unión Europea y una Ley Orgánica de 2012, para garantizar el pago de la deuda y cargarse cualquier institución pública ( como el estatuto de autonomía del País Valenciano), si no se reduce la deuda (es decir , los servicios públicos ), cuando y como lo piden.
Los derechos sociales se conquistaron tras muchos sacrificios y no estamos dispuestos a perderlos. Desde la política exigimos la transformación de la economía al servicio de la humanidad para garantizar el cumplimiento de estos derechos de manera universal.
Es por eso que exigimos :
· Derogar todas las contrarreformas que se nos han impuesto (laborales, de las pensiones, educativas, del aborto , 15/97, de represión ciudadana, etc . )
· Un plan real contra el paro y una renta básica.
· La paralización de todos los desahucios , garantizando el derecho fundamental a la vivienda y los servicios básicos de agua y energía .
· Unos servicios públicos de calidad , universales y gratuitos .
· Políticas efectivas y reales de igualdad de oportunidades , independientemente del origen , el sexo orientación sexual , identidad de género , diversidades o la edad de las personas .
· Garantizar la devolución de los préstamos a la banca y su nacionalización, junto con todas las empresas y sectores estratégicos .
· Política fiscal en la que realmente pagan más los que más tienen, que garantice el gasto social público, por encima de cualquier otra cosa.
· Garantizar la defensa de nuestro derecho a decidir, en todos los ámbitos, como personas, como trabajadoras y como pueblo. Porque exigimos una democracia de verdad.
¡ Para avanzar en la construcción de la unidad y del poder popular ... avanzamos con las Marchas de la Dignidad para llegar a Madrid el 22 de marzo de 2014 !
¡ Queremos vivir y trabajar, con dignidad, en nuestra tierra, con nuestra gente !
¡ Para defender todo lo que es, y debe ser nuestro, la lucha es el único camino !
¡ Pan, trabajo, casa, derechos y dignidad para todas las personas trabajadoras !


ARGUMENTARI
Marchas Por La Dignidad Madrid 22- M
Comité Preparatorio Valencia.
MANIFIESTO PROPUESTO PARA ASAMBLEA ESTATAL 18 ENERO EN SEVILLA.


Consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a tod@s a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización.
Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que no nos representan.


El Estado Español, guiado por la Troika, está llevando a cabo las reformas ordenadas desde Bruselas, de la mano de del Partido Popular. Llegaron al poder con un programa político que no están cumpliendo. Gobiernan a base de decretos desde sus consejos de ministros. Su política económica ha estado basada en las Reformas Estructurales, en la Reforma financiera y en la Consolidación fiscal. Muchos hemos sufrido ya las consecuencias de tales medidas. Más de seis Millones de parados a lo largo y ancho del Estado. La mitad de ellos, ya no percibe ningún tipo de prestación y 1,4 millones, subsisten con la irrisoria ayuda de 426 euros. En el País Valencià cerca de 800.000 trabajadores sufren las secuelas del paro. Familias que han visto truncadas sus vidas. Hemos sufrido subida de Impuestos. Aumento de la edad de Jubilación. Bajada de Salarios. Disminución de gastos sociales- pensiones, prestaciones, sanidad, educación.- para asegurar el pago de la deuda ilegítima. Privatización de los Servicios Públicos. Reforma del Código Penal para reprimir brutalmente la contestación social…


El Partido Popular, siguiendo el pacto acordado con el PSOE mediante el cual se modificó el artículo 135 de la constitución, en el que se priorizaba el pago de la deuda pública, en detrimento de los servicios sociales, está acabando con el estado del bienestar y el falso pacto social que le sustenta. En menos de 48 horas, acabaron con la intocabilidad de la constitución.


El gobierno, que obedece a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial del Comercio, entre otros organismos, defiende mediante políticas neoliberales los intereses del gran capital. Ellos generaron la crisis y han creado esta estafa para perpetrar el acoso y derribo de los derechos sociales y laborales.
Este es el programa que no prometieron, que se basa en recortes y más recortes: cierres y privatizaciones de servicios sanitarios, recortes en educación, eliminación de servicios sociales, eliminación de derechos culturales, limitación de la democracia, ocultación del paro, desprotección de las personas, ataque a lo público, castigo a los autónomos y pequeñas empresas, etc. Para colmo asfixia por impuestos, represión policial, sanciones hasta por protestar, más precariedad laboral, la emigración como única solución profesional, la iglesia metida en el estado, endeudados incluso habiendo perdido la casa, estafados por los bancos, perdiendo capacidad salarial mientras los corruptos inflan a los suyos, desesperados por falta de soluciones mientras la preferencia del gobierno es proteger a la banca.


Este evidente gobierno ilegítimo pretende dominar con el miedo castigando toda movilización social mientras aumentan las riquezas de la oligarquía financiera alimentada a base de nuestros salarios, nuestros impuestos y nuestros derechos.
No podemos tolerar que sigan hipotecando el futuro de un estado que sufre la fuga de cerebros, el saqueo impune, la degradación de la libertad de las mujeres y la destrucción constante de puestos de trabajo.
La falta de democracia en la economía ha permitido una irresponsable desindustrialización en favor de una economía especulativa, del ladrillo, de dinero fácil, de comisiones fraudulentas, dejando desprotegido al país frente a la falta de trabajo, frente a la destrucción medioambiental, frente a la crisis mundial capitalista.


Mientras nos quieren meter en la cárcel a los que nos negamos a aceptar este engaño los corruptos y ladrones suelen quedar impunes.
No estamos dispuestos a perder los derechos sociales que tanto costó conquistar, creemos en la necesidad de transformar la economía para que estos derechos estén siempre garantizados de manera universal. Y es por eso que exigimos:
-Derogación de las leyes, decretos y decisiones gubernativas, aprobadas en los últimos años, que hacen cargar el peso de la crisis a los sectores populares: Reforma Laboral, Reforma de las Pensiones, Reforma Constitucional, Recortes en Educación, Sanidad, Prestaciones por Desempleo, Dependencia, Reforma del Código Penal, ley de seguridad ciudadana, ley del aborto… Así como los nuevos proyectos que pretenden profundizar los recortes: Justicia, Educación, Pensiones, Administración Local…
-Plan de Choque contra el Paro. Políticas de empleo, con contrataciones directas por parte de entes públicos. La transferencia de fondos públicos a la iniciativa privada viene siendo habitual desde que comenzara la crisis. Solamente ha servido para engordar la deuda pública y llenarle el bolsillo a unos pocos a costa de incrementar la precarización laboral. En ningún caso ha contribuido a disminuir el paro. Exigimos, asimismo, ayudas para la gestión y desarrollo de empleo bajo el control de los propios trabajadores: cooperativas integrales, apoyo a los trabajadores de empresas en quiebra para su socialización autogestionaria y apoyo al autoempleo de los trabajadores. Reducción de la jornada laboral, sin rebaja salarial, para hacer efectivo un reparto del trabajo y la riqueza… Así como Exención en tasas e impuestos y Gratuidad en Servicios públicos para desempleados sin recursos.
-La asignación de una Renta Básica correspondiente a la establecida por Eurostat como “umbral de la pobreza”. Esto equivale a 645,33 euros mensuales. Una Renta Básica que se establece en dos fases. Una primera a la que se podrían acoger tanto las personas que no dispongan de ningún tipo de ingresos, como aquellas que aun disponiendo de ingresos, no lleguen al mínimo establecido como Renta Básica. A estas últimas, les correspondería la diferencia entre su renta mensual y la cuantía de Renta Básica.
-Paralización de los desahucios y acceso efectivo al derecho a una vivienda digna y a los servicios básicos de agua y luz, despenalización de la ocupación de viviendas, dación en pago, alquiler social y retroactividad de todas las hipotecas.
-Servicios Públicos de calidad, universales y gratuitos, descentralizados y autogestionarios, democráticos y con criterios sociales, acabando con su creciente privatización y los criterios de rentabilidad económica y mercantilismo: son derechos, no negocios.
-Derecho a decidir de ciudadanos y pueblos del estado español. Establecimiento de Referéndums vinculantes que posibiliten una verdadera Democracia.
-Aplicación de políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres, que permitan repartir tanto el trabajo productivo como los cuidados, con políticas de conciliación de la vida personal y laboral.
- Retirada del Proyecto de Ley del Aborto que supone un ataque machista y patriarcal ya que niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
-Supresión y devolución de ayudas a la banca y enjuiciamiento de los responsables de sus fraudes y estafas. Así como inhabilitación política a todos los imputados en casos de corrupción.
-Pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. los derechos humanos son derechos de todas las personas. Un compromiso real de los Estados en relación con los derechos humanos de los migrantes requiere del pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derecho. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y no del origen nacional o de la situación migratoria de las personas.
-Banca pública y nacionalización de empresas estratégicas, con medidas éticas de control democrático que aseguren su función social.
-Reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen. Persecución del fraude fiscal de las grandes fortunas y bolsas de dinero “negro”. Severos castigos a la evasión de capitales. Cierre de paraísos fiscales.
-Auditoría de la deuda pública e impago de la parte que haya sido contraída de forma ilegítima. Prioridad del Gasto Social frente al pago de la deuda.
Ya sabemos que no basta con manifestarse y pedir que se nos devuelvan y mejoren los derechos. Ya sabemos que la respuesta tiene que ser más global para conseguir, con nuestras propias fuerzas y acciones, el reconocimiento de nuestros derechos. El primer paso, debe ser darnos cuenta de que la solución la debemos encontrar colectivamente y que no será callando como empezaremos a hacerla realidad.
La ciudadanía debe tomar las riendas. No es hora de esperar que nos solucionen nuestra vida. Es hora de organizarse e iniciar la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, con un modelo productivo y económico sostenible, al servicio de las personas, y respetuoso con el medio ambiente...
O cambiamos para un futuro mejor o nos dirigen a un futuro sin salida.
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
¡POR UN SISTEMA DEMOCRÁTICO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA!
¡GOBIERNO DIMISIÓN!

Comentarios

¿Quieres enviarnos alguna queja o comentario?