martes, 23 de septiembre de 2014

Compromís denuncia la degradació del barri de Natzaret

Joan Ribó presenta una moció al ple per a que es complisca el pacte Ajuntament-Autoritat Portuària signat en 1986

El barri de Natzaret ha patit durant els últims vint anys un procés gradual de degradació, provocat per l’ampliació del Port de València. Esta ampliació ha suposat la perduda de les platges, i fins i tot el tancament amb una rotonda l’eixida del riu Tùria amb el mar.

Al 1986 l’Ajuntament de València i el Port de València signaren un acord per a resoldre els problemes urbanístics de l’ordenació de l’entorn portuària amb la finalitat de garantir que la relació entre el Port i la ciutat de València fora el més harmònica possible en tot el procés d’ampliació del Port de València que anava a iniciar-se i suposaria un perjudici molt important per al barri de Natzaret afectat per la seua proximitat.

Des de Compromís acusen a l’Ajuntament i a l’Autoritat Portuària de no complir este conveni, ja que el barri no tenen encara la zona verda als solars de Moyresa promesa fa més de 28 anys i pateixen les inundacions ja que l’eixida del riu es troba obstruïda.

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha presentat una moció al ple de setembre exigint el compliment del conveni signat en 1986 entre l’Ajuntament i el Port i la reobertura del Tùria al mar prolongant el jardí.

Joan Ribó ha declarat: “Barberà forma part del consell d’administració de l’Autoritat Portuària i cobra dietes, la seua obligació com a alcaldessa de la ciutat és que defense els interessos dels veïns de Natzaret front als interessos del Port. La situació del barri de Natzaret és insostenible i necessita del compromís del consistori”.Compromís denuncia la degradación del barrio de Nazaret

Joan Ribó presenta una moción en el pleno para que se cumpla el pacto Ayuntamiento-Autoridad Portuaria firmado en 1986

El barrio de Nazaret ha sufrido durante los últimos veinte años un proceso gradual de degradación, provocado por la ampliación del Puerto de Valencia. Esta ampliación ha supuesto la perdida de las playas, e incluso el cierre con una rotonda la salida del río Turia al mar.

En 1986 el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia firmaron un acuerdo para resolver los problemas urbanísticos de la ordenación del entorno portuario con el fin de garantizar que la relación entre el Puerto y la ciudad de Valencia fuera la más armónica posible en todo el proceso de ampliación del Puerto de Valencia que iba a iniciarse y supondría un perjuicio muy importante para el barrio de Nazaret afectado por su proximidad.

Desde Compromís acusan al  Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria de no cumplir este convenio, puesto que el barrio no tienen todavía la zona verde en los solares de Moyresa prometida hace más de 28 años y sufren las inundaciones puesto que la salida del río se encuentra obstruida.

Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha presentado una moción al pleno de septiembre exigiendo el cumplimiento del convenio firmado en 1986 entre el Ayuntamiento y el Puerto y la reapertura del Turia al mar prolongando su jardín.

Joan Ribó ha declarado: “Barberà forma parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y cobra dietas, su obligación como alcaldesa de la ciudad es que defienda los intereses de los vecinos de Nazaret frente a los intereses del Puerto. La situación del barrio de Nazaret es insostenible y necesita del compromiso del consistorio”.
No hay comentarios:

Publicar un comentario