Últimes notícies sobre el barri de Natzaret

miércoles, 9 de septiembre de 2015

MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB LES PERSONES DESPLAÇADES


Actualment, estem vivint una crisis humanitària que ens deixa imatges desoladores d’horror al Mediterrani i en les fronteres d’Europa. La major crisis humanitària des de la II Guerra Mundial. Les persones afectades es compten per centenars de milers. Persones que fugen dels seus països d’origen per la desigualtat, l’explotació, l’espoli, la injustícia i les guerres. Tot açò no és més que una conseqüència de les polítiques neoliberals dels governs de la UE, sent estos mateixa els responsables directes d’este drama humanitari.
La UE inverteix anualment milions d’euros en vigilar i blindar les seues fronteres, mentre desmantella les polítiques d’asil, endureix les polítiques migratòries fins el límit de l’horror i criminalitza a les persones migrades.

Del mateix mode, amb diners públics de l’Estat espanyol i de la Unió Europea, se sostenen i financen els Centres d’Internament d’Estrangers on es tanquen a persones que no han comès delicte algun, sols una falta administrativa (estar en situació irregular en el territori de l’Estat espanyol), entre elles possibles sol·licitants d’asil i menors d’edat. Els CIE són presons racistes on es violen els Drets Humans, on es tortura física i psicològicament a les persones migrades. Exemple d’açò és la situació que es viu en la matinada del passat dilluns 7 de setembre, quan es va reprimir amb material antidisturbis a 12 persones.

Centenars de milers de persones són víctimes d’estes polítiques assassines que generen desesperació i són les causants últimes de la creació de xarxes il·legals de tràfic, a les que es veuen obligades a recórrer per a exercir el seu dret a buscar una vida digna.

Una Unió Europea que a dia de hui regateja, de manera vergonyosa, xifres de persones refugiades mentre segueix impassible i còmplice d’esta crisis humanitària perquè no té voluntat de canviar unes polítiques que no respecten els seus propis valors fundacionals: dignitat humana, igualtat, democràcia, llibertat i respecte als Drets Humans.

Denunciem que estes guerres han sigut generades pels diferents interessos d’EEUU, Europa i l’OTAN. Són ells mateixos qui han estat finançant a estos grups terroristes i, per tant, la EU és culpable, no sols per regatejar l’acceptació dels refugiats, sino perquè ha sigut partícip en les intervencions militars en els països d’origen de les persones que ara arriben.

Davant la inacció de l’Estat espanyol i els demés estats de la Unió Europea, davant el drama de les persones migrants i refugiades, la ciutadania s’organitza amb iniciatives solidaries com les “ciutats refugi”. Per tots estos motius i perquè la ciutadania s’oposa a seguir legitimant este genocidi, EXIGIM:

- EL FI DEL LA GUERRA JA!

- Una política comú d’asil basada en els Drets Humans en Espanya i, per extensió, en la resta de la UE.

- Creació de vies legals d’entrada que acaben amb les xarxes de tràfic de persones i que permeten a les persones demandants d’asil poder exercir el seu dret a demandar refugi als estats europeus, sense tindre que vores obligades a arriscar les seues vides per rutes que segurament els portaran a la mort.

- Una nova política exterior de la Unió Europea que evite estes situacions, aprofundint prèviament en l’origen d’estos conflictes i que s’aborden sense violència, substituint la intervenció militar en tercers països per polítiques de resolució de conflictes basades en el diàleg entre Estats.

- Fi de la militarització de les fronteres i de la criminalització de les persones desplaçades que implique la supressió de l’Agencia FRONTEX i les seues operacions marítimes, responsable de repetides tragèdies al Mediterrani.

- Suport de les institucions a les iniciatives de solidaritat ciutadana i compromís de donar via de solució al problema de forma immediata per part de les mateixes.

Per tot açò, fem una crida a la ciutadania valenciana a unir-se a la xarxa de ciutats europees d’acollida als refugiats i a participar en la concentració “AMB EL POBLE DE SIRIA, PER LA FI DE LA GUERRA” el dimecres 9 de setembre, a las 19:30 hores, en la Plaça 15M.

Solidaritat entre els pobles.

No a la Europa de la vergonya!MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DESPLAZADAS

Actualmente, estamos viviendo una crisis humanitaria que nos deja imágenes desoladoras de horror en el Mediterráneo y en las fronteras de Europa. La mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial. Las personas afectadas se cuentan por cientos de miles. Personas que huyen de sus países de origen por la desigualdad, la explotación, el expolio, la injusticia y las guerras. Todo esto no es más que una consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos de la UE, siendo estos mismos los responsables directos de este drama humanitario.

La UE invierte anualmente millones de euros en vigilar y blindar sus fronteras, mientras desmantela las políticas de asilo, endurece las políticas migratorias hasta el límite del horror y criminaliza a las personas migradas.

Del mismo modo, con dinero público del Estado español y de la Unión Europea, se sostienen y financian los Centros de Internamiento de Extranjeros donde se encierra a personas que no han cometido delito alguno, sólo una falta administrativa, estar en situación irregular en el territorio del Estado español, entre ellas posibles solicitantes de asilo y menores de edad. Los CIE son Cárceles racistas donde se violan los Derechos Humanos, donde se tortura física y psicológicamente a las personas migradas. Ejemplo de ello es la situación que se vivió en la madrugada del pasado lunes 7 de septiembre, cuando se reprimió con material antidisturbios a 12 personas.

Cientos de miles de personas son víctimas de estas políticas asesinas que generan desesperación y son las causantes últimas de la creación de redes ilegales de tráfico, a las que se ven obligadas a recurrir para ejercer su derecho a buscar una vida digna.

Una Unión Europea que a día de hoy regatea, de manera vergonzosa, cifras de personas refugiadas mientras sigue impasible y cómplice de esta crisis humanitaria porque no tiene voluntad de cambiar unas políticas que no respetan sus propios valores fundacionales: dignidad humana, igualdad, democracia, libertad y respeto a los Derechos Humanos.

Denunciamos que estas guerras han sido generadas por los diferentes intereses de EEUU, Europa y la OTAN. Son ellos mismos quienes han estado financiando a estos grupos terroristas y, por lo tanto, la EU es culpable no solo por regatear la aceptación de los refugiados sino porque ha sido partícipe en las intervenciones militares en los países de origen de las personas que ahora llegan.

Ante la inacción del Estado español y los demás estados de la Unión Europea, ante el drama de las personas migrantes y refugiadas, la ciudadanía se organiza con iniciativas solidarias como las “ciudades refugio”. Por todos estos motivos y porque la ciudadanía se opone a seguir legitimando este genocidio, EXIGIMOS:

- ¡EL FIN DEL LA GUERRA YA!

- Una política común de asilo basada en los Derechos Humanos en España y, por extensión, en el resto de la UE

- Creación de vías legales de entrada que acaben con las redes de tráfico de personas y que permitan a las personas demandantes de asilo poder ejercer su derecho a demandar refugio a los estados europeos, no viéndose obligadas a arriesgar sus vidas por rutas que seguramente las llevará a la muerte.

- Una nueva política exterior de la Unión Europea que evite estas situaciones, ahondando previamente en el origen de estos conflictos y que se aborden sin violencia, sustituyendo la intervención militar en terceros países por políticas de resolución de conflictos basadas en el diálogo entre Estados.

- Fin de la militarización de las fronteras y de la criminalización de las personas desplazadas que implique la supresión de la Agencia FRONTEX y sus operaciones marítimas, responsable de repetidas tragedias en el Mediterráneo.

- Apoyo de las instituciones a las iniciativas de solidaridad ciudadana y compromiso de dar vía de solución al problema de forma inmediata por parte de las mismas.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía valenciana a unirse a la red de ciudades europeas de acogida a los refugiados y a participar en la concentración “AMB EL POBLE DE SIRIA, PER LA FI DE LA GUERRA” el miércoles 9 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Plaza 15M.

Solidaridad entre los pueblos.

¡No a la Europa de la vergüenza!

No hay comentarios:

Publicar un comentario